fbpx
Luister naar de nieuwste podcast met een Female Leader: Susan Smit

Algemene voorwaarden

– Training, Coaching en Begeleiding

 

– The Accelerator

 

 

Algemene voorwaarden | Training, Coaching en Begeleiding

Van: 

 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Female Leaders B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81358989;
 • de Stichting New Female Leaders Foundation, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81366809;

hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen New Female Leaders.

Artikel 1  Definities

1.1 Opdrachtnemer: New Female Leaders is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met New Female Leaders.

1.3 Deelnemer: degene die aan een training, coaching en/ of begeleiding door Opdrachtnemer deelneemt.

1.4 Overeenkomst van opdracht: elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt in deze algemene voorwaarden “Overeenkomst van opdracht” genoemd.

1.5 Producten: lesmateriaal, video’s, documenten etcetera.

1.6 Training: een training waaraan deelgenomen kan worden door middel van inschrijving en met eventuele voorselectie van deelnemers. 

1.7 Coaching: coaching door Opdrachtnemer.

1.8 Begeleiding: begeleiding bij diverse vraagstukken door Opdrachtnemer.

1.9. Offerte: ieder aanbod van Opdrachtnemer tot het sluiten van een Overeenkomst van opdracht, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.11 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

1.12 Schriftelijk: per brief op per e-mail.

 Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst van opdracht. 

2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3 Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst van opdracht, wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Opdrachtnemer.

Artikel 3  Totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht

3.1 De Offerte is vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2 Onverlet het bepaalde in lid 4, komt de Overeenkomst van opdracht tot stand door schriftelijke instemming van Opdrachtgever, inschrijving bij of opdracht aan Opdrachtnemer en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opdrachtnemer. 

3.3 Een Overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4 Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/ of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht, binden Opdrachtnemer slechts indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4  Uitvoering van de Overeenkomst van opdracht

4.1 Met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten van opdracht leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2 Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Opdrachtnemer dus niet.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst van opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Opdrachtnemer voor de uitvoering van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Opdrachtnemer gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

Artikel 5  Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer, haar medewerkers en/ of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

Artikel 6  Prijzen

6.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Opdrachtnemer kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever doorberekenen.

6.3 Indien Opdrachtgever een particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst van opdracht, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7  Facturering en betaling

7.1 Opdrachtnemer factureert na totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht.

7.2 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/ of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.4 Opdrachtnemer zal bij deelname aan een Training, Coaching en/ of Begeleiding door een Deelnemer, rechtstreeks aan Deelnemer vragen vooraf te betalen. 

Artikel 8  Verplaatsing of annulering door Opdrachtnemer 

8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een Training, Coaching en/ of Begeleiding te verplaatsen naar een andere locatie, datum en/ of tijdstip, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste Training, Coaching en/ of Begeleiding zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Training, Coaching en/ of Begeleiding.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een Training, Coaching en/ of Begeleiding te annuleren, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Opdrachtnemer betaalde prijs voor de geannuleerde Training, Coaching en/ of Begeleiding.

8.3 Opdrachtnemer behoudt het recht om na een onvoldoende motivatie voor een Training, Coaching en/ of Begeleiding de deelname van Opdrachtgever of Deelnemer te onthouden.

Artikel 9  Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1 Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een Training, Coaching of Begeleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/ aanmelding.

Annuleren Training

9.2 Een Training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht;
 3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 mag een geplaatste Deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de Training deelneemt, blijft Opdrachtgever de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd.

9.4 Indien Deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de Training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2, sub c, en wordt aldus 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

9.5 Niet-deelnemen aan een Training op de overeengekomen datum wordt aangemerkt als annulering (ook als aan de Training op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren Coaching 

9.6 Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.7 Indien Opdrachtgever of Deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 6, sub b, en wordt aldus 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht in rekening gebracht.

Annuleren Begeleiding

9.8 Begeleiding kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van de betreffende begeleiding worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor de betreffende begeleiding:

€ 155,- administratie-/ annuleringskosten; 

 1. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van de betreffende begeleiding: 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht.

9.9 Indien Opdrachtgever of Deelnemer zonder te annuleren niet bij een begeleiding is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 8, sub b, en wordt aldus 100% van de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst van opdracht in rekening gebracht.

Artikel 10  Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Training, Coaching of Begeleiding de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2 Indien Opdrachtgever na aanvang van een Training, Coaching of Begeleiding de Overeenkomst van opdracht tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel 11  Aansprakelijkheid

11.1 In geval aansprakelijkheid van Opdrachtnemer mocht komen vast te staan, is Opdrachtnemer slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, is Opdrachtnemer daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval Opdrachtgever of Deelnemer de veiligheidsinstructies niet in acht neemt.

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4 De omvang van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Opdrachtnemer door de verzekeraar van Opdrachtnemer.

11.5 Indien Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een Training, Coaching of Begeleiding, staat Opdrachtgever ervoor in dat Deelnemer(s) de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6 De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevende en/ of ondergeschikten.

Artikel 12  Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst van opdracht geleverde producten en diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht noodzakelijk is.

12.2 Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 13  Persoonsgegevens

13.1 Opdrachtnemer verwerkt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement

13.2 Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtnemer.

Artikel 14  Medewerkers van New Female Leaders 

Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst van opdracht, medewerker(s) die Opdrachtnemer inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst van opdracht in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

Artikel 15  Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie 2021.01 | November 2021

Algemene voorwaarden | The Accelerator

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van New Female Leaders Accelerator.

1.2. De New Female Leaders Accelerator (KvK 81358989) te bereiken via accelerator@newfemaleleaders.org 

1.3. Coaching: coaching bij de Accelerator, masterminds, de Accountability Group of persoonlijke coachingstrajecten.

1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van New Female Leaders Accelerator en/of de Accountability Group deelneemt.

1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die New Female Leaders Accelerator exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers. 

1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met New Female Leaders Accelerator.

1.7. Training: een training waaraan deelgenomen kan worden door middel van inschrijving en met eventuele voorselectie van de deelnemers. 

1.8. Opleiding: training, de Accelerator, een Incompany traject, de Accountability Group of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van New Female Leaders Accelerator. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van de Accelerator, de Accountability Group of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).

1.9. Offerte: ieder aanbod van New Female Leaders Accelerator tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen New Female Leaders Accelerator en een Opdrachtgever.

1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.12. Partijen: New Female Leaders Accelerator en Opdrachtgever tezamen.

1.13. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. 

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij New Female Leaders Accelerator.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van New Female Leaders Accelerator , inschrijving bij of opdracht aan New Female Leaders Accelerator en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door New Female Leaders Accelerator. 

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen New Female Leaders Accelerator en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden New Female Leaders Accelerator slechts indien deze door New Female Leaders Accelerator schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met New Female Leaders Accelerator gesloten Overeenkomsten leiden voor New Female Leaders Accelerator tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. New Female Leaders Accelerator zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen New Female Leaders Accelerator en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden New Female Leaders Accelerator dus niet.

4.3. New Female Leaders Accelerator is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als New Female Leaders Accelerator voor de uitvoering van een met New Female Leaders Accelerator gesloten overeenkomst derden inschakelt, is New Female Leaders Accelerator gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. New Female Leaders Accelerator, haar medewerkers en/of door New Female Leaders Accelerator ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door New Female Leaders Accelerator genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2. New Female Leaders Accelerator kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7. Facturering en betaling

7.1. New Female Leaders Accelerator factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever zal aan New Female Leaders Accelerator verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.4. New Female Leaders Accelerator zal bij deelname aan de Accelerator aan de Deelnemer vragen vooraf te betalen bij deelname.

8. Verplaatsing of annuleringen door New Female Leaders Accelerator 

8.1. New Female Leaders Accelerator is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan New Female Leaders Accelerator betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

8.2. New Female Leaders Accelerator is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan New Female Leaders Accelerator betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken). 

8.3. New Female Leaders Accelerator behoudt het recht om na een onvoldoende motivatie voor een training of opleiding de deelname van de Deelnemer te onthouden.

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

 

Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat New Female Leaders Accelerator gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
 3. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.

9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan New Female Leaders Accelerator verschuldigd.

9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

 

Annuleren coaching

9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat New Female Leaders Accelerator gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.

9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

 

Annuleren Incompany trajecten 

9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat New Female Leaders Accelerator gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door New Female Leaders Accelerator gemaakte kosten (door New Female Leaders Accelerator te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
 2. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door New Female Leaders Accelerator  is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door New Female Leaders Accelerator gemaakte kosten (door New Female Leaders Accelerator te specificeren).

 

Annulering overnachting

9.9. Een bij New Female Leaders Accelerator  gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat New Female Leaders Accelerator gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs; 
 2. bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;
 3. bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.
 4. bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.
 5. bij annulering binnen één kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan New Female Leaders Accelerator betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van New Female Leaders Accelerator op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van New Female Leaders Accelerator mocht komen vast te staan, is New Female Leaders Accelerator slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. New Female Leaders Accelerator is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met New Female Leaders Accelerator  gesloten overeenkomst, is New Female Leaders Accelerator daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de veiligheidsinstructies niet in acht neemt.

11.3. New Female Leaders Accelerator  is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat New Female Leaders Accelerator bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van New Female Leaders Accelerator voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan New Female Leaders Accelerator door de verzekeraar van New Female Leaders Accelerator.

11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van New Female Leaders Accelerator of diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door New Female Leaders Accelerator ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft New Female Leaders Accelerator houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1. New Female Leaders Accelerator  verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. 

13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door New Female Leaders Accelerator.

14. Medewerkers van New Female Leaders Accelerator 

14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die New Female Leaders Accelerator inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan New Female Leaders Accelerator verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

15. Toepasselijk recht

15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie 1.1

Juni 2021

“ If you want to be a woman in power, empower other women.

NIna Shaw

Onze podcasts zijn beschikbaar op

Connect met New Female Leaders